فرآیند تولید چوب بامبو

پس از برداشت بامبوهای بالغ، ساقه ها در امتداد طولی قطعه قطعه می شوند و پوسته خارجی جدا می شود و باریکه هایی از محصول آماده می گردد. رنگ طبیعی باریکه ها زرد کم رنگ(natural) است. اما با گرمای بخار به رنگ قهوه ای روشن(caramel) و یا با حرارت به رنگ قهوه ای تیره(chocolate) تغییر رنگ می دهد.

بعد از عمل آوری و خشک کردن، باریکه ها به شیوه های مختلف به هم متصل گردیده و محصول نهایی تولید می گردد:

باریکه های بامبو به صورت افقی به یکدیگر چسبانده می شود و بافتی با نوارهای پهن ایجاد می کنند که گره های بامبو در آن کاملا مشخص است.