فرآیند تولید چوب بامبو

بعد از عمل آوری و خشک کردن، باریکه ها به شیوه های مختلف به هم متصل گردیده و محصول نهایی تولید می گردد:

باریکه های بامبو به صورت افقی به یکدیگر چسبانده می شود و بافتی با نوارهای پهن ایجاد می کنند که گره های بامبو در آن کاملا مشخص است.