در این قسمت ،برخی از نمونه پروژه های انجام گرفته بازرگانی ایران سبز آورده شده است .