در این قسمت ،برخی از تصاویر نمایشگاهها و یا همایش های بازرگانی ایران سبز آورده شده است .